STADGAR FÖR HALMSTAD BORDTENNISKLUBB

Stiftad den 27/10 1937, antagna av årsmötet den 26 juni 2008.

(Ladda ned stadgarna som PDF, klicka här)

Mål och inriktning

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat.
Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt
och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge
varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Halmstad.

Medlemskap

§ 1
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av
inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet.
Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl föreligger.
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller
hedersmedlem i föreningen.
§2
Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller
hedersmedlem i föreningen.
§ 3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av
Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas, samt anges vad den uteslutne skall
iakttaga vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet
avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79§ punkt 1 och 80§
RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den
uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
§ 4
Medlem
· har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
· har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
· skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ
inom föreningen.
· har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
§ 5
Medlem skall senast under innevarande år betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.
Hedesmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
§ 6
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna
så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige,
skall också Svenska Bordtennisförbundet (SBTF) ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till SBTF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren
vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om SBTF medgivit
sanktion.
Styrelsen
§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, SBTF:s
och dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande somt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger Styrelsen att
· tillse att för föreningen bindande regler iakttas.
· verkställa av årsmötet fattade beslut.
· planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
· ansvara för och förvalta föreningens medel.
· förbereda årsmötet
§8
Styrelsen består av ordförande och minst sex övriga ledamöter samt eventuella suppleanter.
§ 9
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i § 19 bland föreningens
röstberättigade medlemmar.
Utses suppleanter skall dessa väljas med turordning. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra stycket
RF:s stadgar.
§ 10
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så
bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften
av dem är närvarande. Beslut tas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet om
vederbörande så önskar.
§ 12
Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsen förhandlingar
och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande
regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande,
varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren:
Att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten.
Att föra protokoll över Styrelsens sammanträden.
Att registrera och förvara skrivelser.
Att tillse att fattade beslut verkställs.
Att, om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara
kopior av dessa.
Att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören:
Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
Att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisation m fl som
finns att få.
Att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt att se till at det finns
verifikationer över dessa.
Att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över
föreningens räkenskaper.
Att i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivarerespektive kontrolluppgifter.
Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade
priser införs.
Att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller SBTF:s försäkringar är tillräckliga, enligt
beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som
föreningens idrottsmaterial, priser, och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande
belopp, samt att utarbeta underlag för budget.
Verksamhets- och räkenskapsår m m
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

Revision

§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst
de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret,
senast en månad före Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-
och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

Sektioner

§ 15
Föreningen kan för sin idrottsliga verksamhet ha sektioner. Detta och dess arbetsuppgifter
beslutas av styrelsen.

Möten
Ordinarie möten

§ 16
Med föreningen hålls årsmöte senast sista juni.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för Årsmötet kungörs på föreningens officiella hemsida , annons i
lokalpress samt genom anslag i klubblokalen senast 2 veckor innan. Styrelsen skall hålla
redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för medlemmar senast en vecka före
Årsmötet.
§ 17
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året
fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte
överlåtas på annan.
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt
§ 18
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på
mötet.
§ 19
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt
rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av
a) Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av 1 år.
b) Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.
c) Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter
delta.
e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande.
f) Beslut om erforderligt antal ombud till Hallands BTF:s möte.
12. Val av sektionsstyrelse.
13. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av
sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om
stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.
14. Övriga frågor
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.
Extra möte
§ 20
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl
skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte dagordningen för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till
medlemmarna eller kungörs inom samma tid i lokalpressen samt genom anslag i klubblokalen
eller dylikt.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§ 21
om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17
och 18 §§.
Beslut, omröstning
§ 22
Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- och nej-rop) eller efter omröstning (votering) om
sådan begärs.
Med undantag för de i 23§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8§ i RF:s stadgar).
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så
begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden
vid mötet, om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i
händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med racketslag.
Stadgefrågor m m
§ 23
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst
2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Beslut att upplösa föreningen kräver att beslut
tas på två efter varandra följande ordinarie årsmöten.
§ 24
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och
Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämt balans- och resultaträkningar,
skall omedelbart delges Svenska BTF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till Svenska BTF.
§ 25
Utöver dess stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska
BTF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar
finns tillgängliga för medlemmarna.